ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verleend door en/of namens INVORMsport.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of INVORMsport App van INVORMsport heeft aangemeld voor het volgen van activiteiten aangeboden door INVORMsport. Door aanmelding via de website en/of ondertekening van het lidmaatschap en/of het aankopen van een product in de INVORMsport App verklaart de deelnemer deze algemene voorwaarden alsmede huisregels van INVORMsport zonder enig voorbehoud van toepassing.

1.3 INVORMsport is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal zulks tijdig aan de deelnemer bekend maken. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf een (1) kalendermaand na mededeling aan de deelnemer op nieuwe en lopende overeenkomsten tussen INVORMsport en de deelnemer.

Artikel 2. Lidmaatschap

2.1 Tussen INVORMsport en de deelnemer komt een lidmaatschapsovereenkomst tot stand door aanmelding door de deelnemer via de website of INVORMsport App van INVORMsport.

2.2 Door aanvaarding van een opdracht ontstaat voor INVORMsport een inspanningsverplichting.

2.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden.

2.4 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan niet worden gepauzeerd in verband met vakantie(s). Uitsluitend in geval van langdurige ziekte, blessures of na bevalling kan in overleg het lidmaatschap gepauzeerd worden.

2.5 Enkel het aanschaffen van een rittenkaart in de INVORMsport App leidt tot een lidmaatschap voor bepaalde tijd voor de duur van het aantal strippen met een maximum van een (1) jaar.

2.6 Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Opzegging geschiedt per e-mail aan info@invormsport.nl zonder restitutie.

2.7 INVORMsport is bevoegd na melding aan de deelnemer in het lopende trainingsprogramma tijdelijk of voor de verdere duur van het programma een andere trainer aan te wijzen.

2.8 INVORMsport behoudt zich het recht voor om de deelnemer die zich misdraagt en/of zich niet houdt aan de huisregels de toegang tot INVORMsport tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Blijvende ontzegging in de zin van dit artikellid leidt tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst zonder restitutie.

Artikel 3. Kosten lidmaatschap

3.1 De deelnemer betaalt het lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap.

3.2 Het lidmaatschapsgeld wordt bij vooruitbetaling voldaan middels automatische incasso of via iDEAL. INVORMsport bepaalt jaarlijks per 1 januari de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.

3.3 Bij niet tijdige betaling is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.4 In geval de deelnemer in verzuim is, is de deelnemer over de openstaande factuur de wettelijke rente verschuldigd. Invorderingskosten komen volledig voor rekening van de deelnemer.

3.5 INVORMsport behoudt zich het recht voor achterstanden via automatische incasso te blijven incasseren.

3.6 INVORMsport behoudt zich het recht voor de deelnemer deelname aan een training en/of begeleiding te ontzeggen totdat de achterstanden zijn geïncasseerd.

Artikel 4. Openingstijden

4.1 INVORMsport is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke sluiting tijdens algemeen erkende feestdagen.

4.2 INVORMsport is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

4.3 INVORMsport is bevoegd wegens onderhoudswerkzaamheden en/of verbouwing tot sluiting over te gaan. Uitsluitend indien sluiting langer duurt dan 7 dagen heeft de deelnemer recht op restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden voor de periode dat sluiting langer duurt dan voormelde 7 dagen.

Artikel 5. Risico/ aansprakelijkheid

5.1 Op INVORMsport rust de inspanningsverplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma van de deelnemer, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven.

5.2 INVORMsport is geen medische instelling. Iedere deelnemer wordt geacht vooraf overleg te plegen met zijn of haar eigen arts alvorens deel te nemen aan enige activiteit(en) van en door INVORMsport.

5.3 Deelname aan trainingsprogramma’s geschiedt geheel op eigen risico.

5.4 INVORMsport is niet aansprakelijk voor schade, letsel, ongeval of ziekte van de deelnemer voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van door INVORMsport geleverde diensten c.q. activiteiten.

5.5 INVORMsport is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. INVORMsport is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

5.6 Enige aansprakelijkheid van INVORMsport is beperkt tot het maximale bedrag waartoe de respectievelijke aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

5.7 Voorzover de respectievelijke polis geen dekking biedt is de aansprakelijkheid beperkt tot de in het betreffende geval in rekening gebrachte lidmaatschapsgelden met een maximum van € 2.500.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Op alle door INVORMsport aan de deelnemer ter beschikking gestelde stukken, waaronder onder meer doch niet uitsluitend trainingsschema’s en voedingsschema’s en de door INVORMsport gehanteerde werkwijze en methoden rust het intellectuele eigendomsrecht van INVORMsport. Het is de deelnemer verboden deze materialen, werkwijzen c.q. methoden te kopiëren, reproduceren, delen, te openbaren of op enige andere wijze te gebruiken, anders dan voor zichzelf.

6.2 Indien de deelnemer handelt in strijd met bovenstaand lid, is hij gehouden de schade die INVORMsport dientengevolge lijdt te vergoeden.

Artikel 7. Slotbepalingen

7.1 De deelnemer die INVORMsport geen toestemming verleent om fotografische of videobeelden van individuele of groepstrainingen te gebruiken voor publicatie van redactionele en/of promotionele doeleinden maakt zulks vooraf binnen 14 dagen na totstandkoming van het lidmaatschap kenbaar via info@invormsport.nl.

7.2 Klachten over de uitvoering van het lidmaatschap worden binnen bekwame tijd volledig en deugdelijk omschreven per e-mail gericht aan info@invormsport.nl.

7.3 Op het lidmaatschap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.4 De rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de deelnemer en INVORMsport kennis te nemen.

Wijkse ondernemer? Meld je aan voor de gratis performance sessie

X